Dodatkowe 15 min w Strefie Wody i Saun przez CAŁY grudzień

Bez nazwy

 

 

Regulamin akcji promocyjnej „Rozpuszczamy Was”

 

 § 1 Organizatorzy i promocja

  1. Akcja promocyjna rozpoczyna się 01.12.2017r. i trwa o do  31.12.2017r.
  2. Organizatorem akcji jest SPA Orkana Sp. z o.o. z siedzibą w Lublinie przy ul. Szaserów 2, wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców, prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Lublinie Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego wpisanym pod KRS pod numerem 0000317452, NIP 712 314 59 23, REGON: 060421054.

§ 2 Warunki uczestnictwa w promocji

  1. Uczestnikiem akcji promocyjnej może być każda osoba fizyczna korzystająca z  pobytu w Strefie Wody i Saun SPA Orkana.
  2. Promocja dotyczy wejść jednorazowych (60 min., 75 min. i 135 min.), posiadaczy karty SPA Orkana z doładowaniem  kwotowym na okaziciela  oraz  posiadaczy kart sportowych Benefit Systems, OK System, Fit Profit.

§ 3 Zasady promocji

  1. Uczestnikowi w czasie akcji promocyjnej przysługuje prawo do wydłużonego o 15 min. pobytu w Strefie Wody i Saun.
  2. Akcja nie łączy się z innymi promocjami w SPA Orkana.
  3. Biorąc udział w akcji promocyjnej uczestnik jednocześnie akceptuje Regulamin Strefy Wody i Saun SPA Orkana dostępny w siedzibie Organizatora oraz na stronie Internetowej www.spaorkana.pl

§ 4 Postanowienia końcowe

  1. Niniejszy Regulamin dostępny jest w siedzibie Organizatora oraz na stronie Internetowej www.spaorkana.pl
  2. We wszystkich sprawach dotyczących akcji promocyjnej, a nieuregulowanych Regulaminem mają zastosowanie przepisy prawa cywilnego.