Oferta

Tu znajdą Państwo aktualne grafiki zajęć, cenniki i regulaminy oraz ważne informacje obiektowe funkcjonujące w SPA Orkana

Grafiki:
Kliknij, aby przejść do grafiku Strefy Wody i Saun
Kliknij, aby przejść do grafiku zajęć Fitness
Cenniki:
Kliknij, aby przejść do cennika Strefy Wody i Saun
Kliknij, aby przejść do cennika Strefy Rekreacji Ruchowej (Siłownia i Fitness)
Kliknij, aby przejść do cennika Strefy Beauty

 

REGULAMIN
Karty podarunkowej SPA ORKANA

§ 1. Postanowienia ogólne

 1. Niniejszy regulamin określa ogólne zasady aktywacji i używania Karty podarunkowej
  SPA ORKANA zwanej w dalszej części regulaminu Kartą
 2. Użyte w niniejszym regulaminie określenia mają następujące znaczenie:

a) Regulamin – niniejszy regulamin Karty podarunkowej SPA ORKANA. Karta podarunkowa jest kartą przedpłaconą
b) Wydawca – wydawcą Karty jest spółka SPA ORKANA Sp. z o. o. z siedzibą w Lublinie przy ul. Szaserów 2, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców, prowadzonego przez Sąd Rejonowy Lublin – Wschód w Lublinie
z siedzibą w Świdniku, Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego wpisaną do KRS pod numerem 0000317452, NIP 712 314 59 23,

c) obiekt SPA ORKANA – Kompleksowe Centrum Rekreacji i Odnowy Biologicznej mieszczące się przy
ul. Szaserów 2 w Lublinie.

c) Karta – kupon podarunkowy na okaziciela, wydany w formie elektronicznej, który uprawnia Użytkownika do jego realizacji w obiekcie SPA ORKANA w Lublinie, ul. Szaserów 2.

d) Nabywca – osoba, która w SPA ORKANA dokonuje przekazania środków pieniężnych na rzecz Wydawcy
w zamian za wydanie Karty

e) Użytkownik – każdy posiadacz Karty, przedstawiający ją do realizacji w obiekcie SPA ORKANA

f) Dostępne saldo – liczba punktów zgromadzonych na Karcie

g) Terminal POS – oznacza terminal znajdujący się u Wydawcy karty umożliwiający dokonywanie transakcji przy jej użyciu.

h) Data aktywacji – jest to data pierwszego doładowania karty

 1. Wydawca zobowiązuje się wobec Nabywcy – w zamian za przekazanie przez niego gotówką, kartą płatniczą lub kredytową określonej ilości środków pieniężnych wyrażonych w złotych – do przekazania mu Karty doładowanej o określoną ilość punktów która będzie uprawniała jej Użytkownika do zapłaty za wszystkie towary lub usługi świadczone w obiekcie SPA ORKANA.
 2. Nabywca zobowiązuje się do przekazania Wydawcy środków pieniężnych w złotych w kwocie równej wartości aktywacji Karty. Środki te stanowią przedpłatę na rzecz przyszłych zakupów dokonywanych przez Użytkownika.
 3. Środki wpłacone przez Nabywcę nie podlegają zwrotowi na rzecz Nabywcy lub Użytkownika, w szczególności Karta nie podlega wymianie na gotówkę w całości lub w części oraz nie może zostać zwrócona Wydawcy ani też wymieniona na inną kartę tego typu.
 4. Karta jest ważna przez okres 12 miesięcy od daty aktywacji. Termin ważności karty nie może zostać przedłużony

§ 2. Wydanie Karty

 1. Karty są kartami tylko i wyłącznie na okaziciela.
 2. Wydanie Karty może nastąpić jedynie w siedzibie spółki SPA ORKANA Sp. z o. o. w Lublinie przy
  ul. Szaserów 2.
 3. Karta może być używana wyłącznie w obiekcie SPA ORKANA bezpośrednio po wydaniu karty Nabywcy.
 4. Pierwsze doładowanie karty nie może być mniejsze niż 100 pkt.
 5. Wartość karty jest równa ilości punktów na niej zawartych: 1 punkt równy jest wartości 1 zł ( słownie złotych : jeden)
 6. Użytkownik karty w okresie jej ważności może dokonać jej doładowania. Całkowita wartość karty
  w przypadku doładowań nie może przekroczyć ilości 1000 pkt.
 7. Nabywca poprzez zasilenie Karty oświadcza, iż zapoznał się z treścią niniejszego Regulaminu rozumie jego treść, nie wnosi do niego żadnych zastrzeżeń i zobowiązuje się go przestrzegać. Użytkownik poprzez użycie Karty oświadcza, iż zapoznał się z treścią niniejszego Regulaminu i zobowiązuje się go przestrzegać

§ 3. Zasady użytkowania Karty

 1. Do realizacji będą przyjmowane wyłącznie Karty nieuszkodzone, posiadające wszystkie zabezpieczenia chroniące przed ich sfałszowaniem.
 2. Użytkownik dokonuje realizacji karty poprzez jej przedstawienie personelowi w obiekcie
  SPA ORKANA. Personel dokona pobrania z karty odpowiedniej liczby punktów odpowiadającej wartości zakupu towarów i usług za pomocą terminala POS.
 3. Użytkownik może posługiwać się Kartą wielokrotnie do wyczerpania jej limitu punktowego przypisanego do Karty wynikającego z wpłaty Nabywcy lub Użytkownika.
 4. Dostępne saldo pozostające na karcie po upływie terminu ważności staje się środkami nie wykorzystanymi. Użytkownik nie ma prawa żądać od Wydawcy zwrotu niewykorzystanych punktów.
 5. Użytkownik ma prawo w każdym czasie dokonać sprawdzenia aktualnej wartości Karty. Sprawdzenie wartości może być dokonane bezpośrednio w obiekcie SPA ORKANA. Brak możliwości sprawdzenia salda konta drogą mailową lub telefoniczną.
 6. Wydawca ma prawo odmówić realizacji Karty w następujących przypadkach:

a) uszkodzenia w stopniu uniemożliwiającym odczytanie danych zapisanych na Karcie lub podejrzeń dotyczących nieautentyczności karty;

b) braku środków na Karcie,

c) braku technicznej możliwości realizacji Karty,

d) upływu terminu ważności Karty,

 1. Wydawca nie ponosi odpowiedzialności za Kartę od momentu jej wydania Nabywcy. Wydawca nie ponosi
  w szczególności odpowiedzialności za utratę, uszkodzenie lub kradzież Karty po jej przekazaniu Nabywcy. Nabywca lub Użytkownik nie będą także zgłaszać względem Wydawcy żadnych roszczeń z tytułu utraty lub uszkodzenia Karty.
 2. Transakcja dokonana przy pomocy Karty jest ważna bez względu na to, czy Użytkownik tej Karty wszedł w jej posiadanie w sposób uprawniony, czy też nie.
 3. Wydawca nie odpowiada za skutki braku możliwości realizacji Karty wynikające z okoliczności, za które Wydawca nie ponosi odpowiedzialności, w tym w szczególności wynikające z utraty przez SPA ORKANA połączenia elektronicznego lub telefonicznego z systemem informatycznym Wydawcy
 4. Wszelkie reklamacje związane z zakupem towarów i usług przy użyciu Karty będą rozpatrywane przez Wydawcę w ciągu 21 dni od daty złożenia reklamacji przez Użytkownika.
 5. Reklamacje – w odniesieniu do towarów i usług zakupionych przy użyciu Karty mogą być składane bezpośrednio w siedzibie Wydawcy, w godzinach otwarcia, listownie na adres siedziby Wydawcy, bądź też mailowo na adres : bok@spaorkana.pl

 

§ 5. Postanowienia końcowe

 1. Treść niniejszego Regulaminu jest udostępniona na stronie internetowej pod adresem www.spaorkana.pl
 2. Szczegółowe informacje na temat zasad korzystania z Karty można uzyskać pod numerem telefonu 81 475 48 75 wew.10.
 3. Wydawca zastrzega sobie prawo do zmiany cen oferowanych usług oraz warunków niniejszego Regulaminu, bez podania przyczyny. Zmiany podaje się do publicznej wiadomości poprzez zamieszczenie na stronie internetowej www.spaorkana.pl
 4. Karta nie jest elektronicznym instrumentem płatniczym w rozumieniu Ustawy z dnia 12 września 2002 r. o elektronicznych instrumentach płatniczych, nie jest kartą płatniczą.
 5. Wydanie Karty Użytkownikowi nie stanowi sprzedaży opodatkowanej podatkiem od towarów i usług w rozumieniu odpowiednich przepisów podatkowych. Użytkownik, w momencie wydawania karty jako dowód dokonania wpłaty środków pieniężnych, otrzymuje od Wydawcy karty jedynie pisemne pokwitowanie nie stanowiące paragonu fiskalnego ani faktury VAT.