REZERWACJA ON-LINE – FITNESS

Jeśli chcesz logować się do swojego konta,  robić i odwoływać rezerwacje

a także sprawdzać stan swojego karnetu, koniecznie kliknij poniżej:

REZERWACJA ON-LINE

 

Informacje organizacyjne:

1. Jeśli jesteś naszym aktywnym Klientem a nie podałeś jeszcze swojego aktualnego adresu mailowego  – prosimy zgłoś się do Recepcji Fitness w celu jego uzupełnienia, a będziesz mógł logować się online do swojego konta.
2. Jeśli jesteś nowym Klientem po prostu zaloguj się a będziesz mógł w pełni korzystać z funkcjonalności rezerwacji online.

 

Regulamin systemu rezerwacji online w SPA Orkana Sp. z o.o. w Lublinie

Obowiązuje od 15.11.2016r.

§ 1 Postanowienia ogólne

 1. Celem wdrożenia Systemu rezerwacji online jest umożliwienie Klientom SPA Orkana Sp. z o.o. rezerwacji online wybranych usług.
 2. Niniejszy Regulamin określa zasady: rejestracji konta i jego użytkowania, rezerwacji usługi a także jej odwołanie oraz usunięcie konta. Akceptacja niniejszego regulaminu jest niezbędna do aktywowania konta w systemie i korzystania z usługi rezerwacji online.
 3. Użytkownik akceptując regulamin (zaznaczając odpowiedni checkbox) oświadcza, że:
 • zapoznał się z Regulaminem i zobowiązuje się do jego przestrzegania,
 • wyraża zgodę na przetwarzanie, podanych w formularzu rejestracyjnym, danych osobowych przez SPA Orkana Sp. z o.o. w celu związanym z realizacją usługi rezerwacji online i marketingu bezpośredniego własnych produktów SPA Orkana Sp. z o.o.
 1. Regulamin udostępniony jest w systemie rezerwacji online. Na żądanie Użytkownika może zostać udostępniony w sposób umożliwiający pozyskanie, odtwarzanie i utrwalenie jego treści.
 2. Klienci, którzy nie akceptują postanowień niniejszego regulaminu, mogą zgłaszać rezerwację usług telefonicznie pod numerem 81 475 48 75 w. 20, bez potrzeby rejestracji konta w systemie.

§ 2 Definicje

 1. Administrator systemu – Administratorem systemu  rezerwacji online jest SPA Orkana Sp. z o.o. z siedzibą w Lublinie przy ul. Szaserów 2, kod pocztowy 20-553 Lublin, adres e-mail: sf@spaorkana.pl .
 2. 2.    Administrator danych osobowych –  Spa Orkana Sp. z o.o. z siedzibą w Lublinie przy ul. Szaserów 2, 20-553 Lublin informuje (zgodnie z art. 24 ust. 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych tj. Dz. U. 1997 nr 133 poz. 883 ze zm.), iż jest Administratorem Państwa danych osobowych podawanych w formularzu rejestracyjnym.
 3. Regulamin – niniejszy dokument, określający warunki korzystania z usługi rezerwacji online.
 4. System – System rezerwacji online udostępniony przez Administratora systemu w celu bezpłatnego dokonywania rezerwacji online.
 5. Usługa – świadczona drogą elektroniczną  usługa zapewniająca dostęp na warunkach określonych w niniejszym Regulaminie do systemu rezerwacji online, dla Użytkownika systemu.
 6. Użytkownik systemu – Klient posiadający zarejestrowane i aktywowane konto w Systemie.
 7. Konto użytkownika – wydzielona przestrzeń systemu powstała w wyniku wypełnienia formularza rejestracyjnego oraz spełnienia innych wymogów niezbędnych, by uzyskać dostęp do usługi rezerwacji online. Dostęp do konta umożliwia indywidualny login i hasło Użytkownika.
 8. Nazwa użytkownika (login) – ciąg znaków tworzący wraz z hasłem dostęp do Konta w Systemie.
 9. Hasło użytkownika – ciąg znaków zabezpieczający dostęp do konta znany jedynie Użytkownikowi. Hasło początkowe przekazane jest automatycznie z systemu na wskazany w formularzy rejestracyjnym adres e-mail. Hasło należy zmienić niezwłocznie po aktywowaniu konta. Administrator zaleca aby hasło składało się z minimum 8 znaków i zawierało znak specjalny, małą i dużą literę oraz cyfrę.

§ 3  Rejestracja konta i korzystanie z Systemu rezerwacji online

 1. Nowi Klienci SPA Orkana Sp. z o.o. w Lublinie, nie posiadający wykupionych kart, dokonują samodzielnie rejestracji i aktywacji konta w systemie pod adresem : rezerwujfitness.spaorkana.pl
 2. Obecni Klienci SPA Orkana Sp. z o.o. w Lublinie w celu założenia konta w systemie, powinni zgłosić chęć założenia konta podczas osobistej wizyty w recepcji podając adres e-mail w celu uzupełnienia bazy danych w systemie a następnie samodzielnie dokonać rejestracji i aktywacji konta w systemie pod adresem : rezerwujfitness.spaorkana.pl
 3. Dla prawidłowego zarejestrowania i aktywowania konta w systemie niezbędne jest podanie danych osobowych Użytkownika tj. imię i nazwisko, adres e-mail, numer telefonu kontaktowego, które należy wpisać w odpowiednie pola podczas aktywacji konta.
 4. Użytkownik chcąc otrzymywać informacje drogą elektroniczną o promocjach, bonusach, konkursach i ofercie od SPA Orkana Sp. z o.o. w Lublinie powinien zaznaczyć odpowiednie checkboxy przy formułach dotyczących przetwarzania danych, na które Użytkownik wyraża zgodę. Po uzupełnieniu wszystkich wymaganych pół formularza i kliknięciu przycisku „zarejestruje się” konto jest gotowe do użycia.
 5. Dla jednego adresu e-mail można założyć jedno konto w Systemie.
 6. Logowanie do systemu rezerwacji online wymaga każdorazowo wprowadzenia loginu tj. adresu e-mail oraz indywidualnego hasła Użytkownika.
 7. Hasło dostępu znane jest wyłącznie użytkownikowi, powinno być przez niego chronione przed nieuprawnionym użyciem. Administrator nie ponosi odpowiedzialności za udostępnione przez Użytkownika hasła osobom trzecim.
 8. Zmiana hasła może nastąpić poprzez zalogowanie się do systemu i skorzystanie z formularza zmiany hasła dostępnego w zakładce „mój profil”.
 9. W celu odzyskania zapomnianego hasła można skorzystać z opcji „nie pamiętasz hasła?” dostępnej na zakładce logowania do systemu.

§ 4  Techniczne aspekty korzystania z Usługi

 1. W celu poprawnego korzystania z Usługi, Użytkownik powinien dysponować urządzeniem spełniającym minimalne parametry tj.:
 • połączenie z siecią Internet,
 • system operacyjny: Microsoft Windows 7, Windows 8, Windows 8.1, Windows 10 lub nowszy, OS X Mavericks 10.9 lub nowszy, Ubuntu 14.04, Debian 8, openSUSE 13.1, Fedora Linux 21 lub ich nowsze wersje,
 • przeglądarka stron internetowych: Chrome/Firefox,
 • włączona obsług Cookies i Java Script,
 • procesor Intel Pentium 3 lub nowszy, obsługujący SSE2.
 1. W przypadku korzystania przez Użytkownika z urządzenia lub oprogramowania, które nie spełnia minimalnych wymogów technicznych określonych w ust.1, Administrator nie gwarantuje prawidłowego funkcjonowania usługi.
 2. System umożliwia zarezerwowanie wskazanych usług w aktywnych terminach (dających się zaznaczyć na harmonogramie).
 3. Użytkownik otrzymuje informację o potwierdzeniu dokonanej rezerwacji lub o jej anulowaniu w postaci wiadomości na podany adres e-mail.
 4. Administrator nie odpowiada za nieprawidłowe działanie systemu, poczty elektronicznej Użytkownika, którego skutkiem jest brak otrzymania potwierdzenia rezerwacji w takich przypadkach Administrator prosi o kontakt telefoniczny pod numerem 81 475 48 75 w. 20.

§ 5  Prawa i Obowiązki Użytkownika

 1. Użytkownik z poziomu swojego konta może zarządzać zgromadzonymi danymi, w tym może przeglądać, modyfikować i usuwać swoje dane.
 2. Użytkownik wykorzystuje konto tylko do celów zgodnych z prawem. Zakazuje się dostarczania przez Użytkownika treści o charakterze bezprawnym.
 3. Użytkownik uprawniony jest do korzystania z usługi za pośrednictwem systemu wyłącznie zgodnie z jego przeznaczeniem.
 4. Użytkownik zobowiązuje się nie podejmować działań, które mogłyby naruszać prawa osób trzecich, prowadzić do łamania haseł innych Użytkowników lub ich loginów, bądź też prób uzyskiwania dostępu do danych osób trzecich.
 5. Przy korzystaniu z usługi zabronione jest wykorzystywanie wirusów, botów, robaków bądź innych kodów komputerowych, skryptów lub programów, które mogą w jakikolwiek sposób zagrozić infrastrukturze technicznej albo w inny sposób umożliwiają nieuprawnione korzystanie lub dostęp systemu  i usługi.

§ 6  Odpowiedzialność

 1. Administrator obsługuje system oraz świadczy Usługę z należytą starannością oraz zgodnie z posiadaną wiedzą i możliwościami technicznymi.
 2. Administrator dokłada starań aby zapewnić prawidłowe i nieprzerwane funkcjonowanie Usługi. Mimo dołożenia starań, mogą wystąpić awarie i błędy techniczne spowodowane kłopotami ze sprzętem bądź Systemem. W każdym przypadku Administrator stara się zminimalizować skutki zaistniałych problemów technicznych.
 3. W celu rozwijania i doskonalenia Usługi, a przede wszystkim zminimalizowania ryzyka wystąpienia awarii, konieczne są okresowe przerwy techniczne, w czasie których w systemie informatycznym wprowadzane są odpowiednie zmiany. Administrator dba o to, aby przerwy techniczne nie były uciążliwe dla Użytkowników, w tym celu, w miarę możliwości, planuje je w godzinach nocnych.
 4. Wszelkie uwagi i sugestie pozwalające na doskonalenie Systemu rezerwacji online należy zgłaszać pod adresem e-mail: sf@spaorkana.pl
 5. Administrator informuje, a Użytkownik przyjmuje do wiadomości, że korzystanie z sieci Internet może wiązać się z ryzykiem w postaci szkody, którą Użytkownik może ponieść na skutek zagrożeń występujących w sieci Internet.
 6. Administrator nie odpowiada za szkody i straty powstałe wskutek działania siły wyższej.

§ 7  Postępowanie reklamacyjne

 1. Użytkownikowi przysługuje reklamacja w związku z niewykonaniem lub nienależytym wykonaniem usługi rezerwacji online. Reklamację można złożyć w dowolnej udokumentowanej formie. W celu szybszego rozpoznania reklamacji, powinna ona zawierać następujące informacje:
 • dane umożliwiające kontakt oraz identyfikację, jako Użytkownika w systemie,
 • uwagi, okoliczności uzasadniające reklamację Użytkownika,
  • ewentualnie sugestie Użytkownika, co do sposobu usunięcia zarzucanego naruszenia.
 1. Reklamacje bez podania danych o których mowa w ust. 1 niniejszego paragrafu nie podlegają rozpatrzeniu.
 2. Administrator zobowiązany jest udzielić odpowiedzi na reklamację, w terminie 14 dni od daty jej otrzymania, wskazując, czy uznaje reklamację oraz w jaki sposób zamierza ją załatwić lub informując o braku podstaw do uznania reklamacji wraz z uzasadnieniem swojego stanowiska.
 3. W przypadku konieczności uzupełnienia zgłoszenia reklamacji lub wyjaśnienia dodatkowych okoliczności związanych ze świadczonymi usługami, Administrator zawiadomi o tym fakcie Użytkownika.

§ 8 Dane osobowe

 1. Dla prawidłowego zarejestrowania konta i korzystania z pełnej funkcjonalności systemu niezbędne jest podanie danych osobowych Użytkownika tj. imię i nazwisko, adres e-mail, numer telefonu kontaktowego.
 2. Podanie danych osobowych ma charakter dobrowolny ale jest to niezbędne do prawidłowego świadczenia usługi rezerwacji online, Użytkownik ma prawo wglądu do swoich danych i możliwość żądania uzupełnienia, uaktualnienia oraz czasowego lub stałego wstrzymania ich przetwarzania.
  1. SPA Orkana Sp. z o.o. z siedzibą w Lublinie przy ul. Szaserów 2 kod pocztowy 20-553, jako Administrator danych informuje, że Państwa dane osobowe będą przetwarzane w celu kontaktu z Państwem w sprawie świadczonych usług oraz marketingu bezpośredniego własnych produktów i usług, w tym w szczególności przeprowadzania badań poziomu Państwa satysfakcji ze świadczonych przez nas usług.
  2. Za Państwa odrębną zgodą dane osobowe mogą być przetwarzane w innych celach określonych w klauzulach zgody zawartych w formularzach lub serwisach www Administratora danych.
  3. Administrator danych będzie przetwarzał dane osobowe zgodnie z zasadami określonymi w ustawie z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych, ustawie o świadczeniu usług drogą elektroniczną oraz postanowieniach niniejszego Regulaminu.
  4. Administrator danych oświadcza, że stosuje niezbędne środki techniczne i organizacyjne mające na celu zabezpieczenie przetwarzanych danych osobowych stosownie do obowiązujących przepisów w tym opracował i wdrożył politykę bezpieczeństwa oraz instrukcję zarządzania systemem informatycznym.
  5. Użytkownik konta zobowiązuje się do podania własnych danych osobowych oraz prawidłowych danych kontaktowych. W przypadku stwierdzenia, że wprowadzane przy zakładaniu konta dane są fikcyjne lub nie należą do osoby podającej je, Administrator danych ma prawo zablokować konto.

§ 9 Zawarcie i Rozwiązanie umowy

 1. Do zawarcia umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną dochodzi poprzez dokonanie rejestracji  Użytkownika w formularzu rejestracyjnym i aktywowanie konta w systemie.
 2. Użytkownik może rozwiązać umowę tj.  rezygnować z korzystania z usługi rezerwacji online w każdym czasie.
 3. W celu rezygnacji i zamknięcia konta w systemie, Użytkownik przesyła z adresu e-mail podanego w formularzu rejestracyjnym na adres: sf@spaorkana.pl  informację o rezygnacji. Rezygnacji można również dokonać osobiście w siedzibie Administratora.
 4. Administratorowi przysługuje prawo do natychmiastowego rozwiązania Umowy, w razie następujących działań Użytkownika:
 • zmierzających do naruszenia bezpieczeństwa i prób nieuprawnionego dostępu do danych znajdujących się w systemie,
 • wykorzystywania usługi do celów niezgodnych z prawem.

                                                                   § 10 Pliki cookies

 1. Poprzez pliki „cookies” należy rozumieć dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, przechowywane w urządzeniach końcowych osób odwiedzających  lub logujących się w systemie, przeznaczone do korzystania ze stron internetowych.
 2. Pliki te pozwalają rozpoznać urządzenie użytkownika i odpowiednio wyświetlić stronę internetową dostosowaną do indywidualnych preferencji. „Cookies” zawierają nazwę strony internetowej, z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym użytkownika odwiedzającego stronę oraz unikalny numer.
 3. Pliki „cookies” w zależności od ustawień urządzenia końcowego mogą być umieszczane na urządzeniu końcowym.
 4. Ustawienia te mogą zostać zmienione w taki sposób, aby blokować automatyczną obsługę plików „cookies” w ustawieniach przeglądarki internetowej bądź informować o ich każdorazowym przesłaniu na urządzenie użytkownika.
 5. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików „cookies” dostępne są w ustawieniach używanej przeglądarki internetowej. Ograniczenie stosowania plików „cookies”, może wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne na stronie internetowej.
 • § 11  Postanowienia końcowe
 1. Administrator zastrzega sobie prawo do jednostronnej zmiany postanowień Regulaminu. Mogą być one spowodowane zmianami ustawodawczymi, rozwojem technologii internetowych, zmianami wprowadzanymi w zasadach korzystania z Systemu.
 2. O zmianie Regulaminu Administrator poinformuje poprzez zmieszczenie informacji na stronie Usługi. Zmiany wchodzą w życie w terminie wskazanym przez Administratora, nie krótszym jednak, niż 7 dni od udostępnienia ich na stronie Systemu. Do Rezerwacji dokonanych przed datą zmiany Regulaminu zastosowanie będą miały postanowienia dotychczasowe.
 3. Prawem właściwym dla stosunków prawnych powstałych w związku ze świadczeniem Usług jest prawo polskie.