Zasady zapisów i uczestnictwa

Zasady zapisów i uczestnictwa w zajęciach
Nauki Pływania SPA ORKANA

 

Pkt. 1 Niniejsze zasady są integralną częścią regulaminu Regulamin Nauki Pływania SPA ORKANA.

 

pkt. 2 Warunkiem uczestnictwa w kursie nauk pływania Spa Orkana w semestrze od września do stycznia 2017/2018 rok jest zgłoszenie dziecka na listę do dnia 15.08 i uiszczenie przedpłaty na poczet przyszłych zajęć w wysokości 100 zł do dnia 23 sierpnia.

 

Pkt. 3 Zgłoszenia należy dokonać drogą mailowo na adres bok@spaorkana.pl, telefonicznie pod  numerem telefonu  81 475 48 75 wew.10, 11 bądź też osobiście w Biurze Obsługi Klienta Strefy Wody i Saun.

 

Pkt. 4 Uczestnik kursu zobowiązany jest podać w chwili zgłoszenia dane osobowe oraz określić do jakiej grupy dziecko ma uczestniczyć : początkowej czy kontynuacyjnej naukę.

 

Pkt.  5 Brak przedpłaty do dnia 20.08 jest równoznaczne z rezygnacją z zajęć i skreśleniem z listy

 

pkt. 6 Pozostałą kwotę zgodnie z  całościową opłatą za kurs nauki pływania dla danej grupy Uczestnik zobowiązany jest uiścić do dnia 15.09.2017 r.

 

 Brak wpłaty pozostałej kwoty w terminie wskazanym w pkt 6 powyżej oraz w dodatkowym terminie, wyznaczonym przez Spa Orkana Sp. z o.o. z siedzibą w  Lublinie, jest równoznaczny z rezygnacją z zajęć i skreśleniem z listy Uczestników.

 

Pkt. 7  Dla prawidłowego świadczenia usług SPA Orkana Sp. z o. o. z siedzibą w Lublinie niezbędne jest podanie danych osobowych np.: imię i nazwisko, adres e-mail, numer telefonu kontaktowego.

 

Pkt. 8 SPA Orkana Sp. z o. o. z siedzibą w Lublinie przy ul. Szaserów 2 kod pocztowy 20-553, jako administrator tych danych informuje, że  dane osobowe będą przetwarzane w celu kontaktu z Uczestnikiem w sprawie świadczonych usług oraz promocji i marketingu bezpośredniego własnych produktów i usług, w tym w szczególności przeprowadzania badań poziomu Państwa satysfakcji ze świadczonych przez Administratora danych usług.

 

Pkt. 9  Za odrębną zgodą Uczestnika dane osobowe mogą być przetwarzane w innych celach określonych w klauzulach zgody zawartych w formularzach lub serwisach www Administratora danych.

 

Pkt 10 Administrator danych będzie przetwarzał dane osobowe zgodnie z zasadami określonymi w ustawie z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych, ustawie o świadczeniu usług drogą elektroniczną oraz postanowieniach Regulaminu Nauki Pływania SPA ORKANA.

 

Pkt 11  Administrator danych oświadcza, że stosuje niezbędne środki techniczne i organizacyjne mające na celu zabezpieczenie powierzonych danych osobowych stosownie do obowiązujących przepisów w tym opracował i wdrożył politykę bezpieczeństwa oraz instrukcję zarządzania systemem informatycznym służącym do bezpiecznego przetwarzania danych osobowych.

 

Pkt. 12 Podanie danych osobowych ma charakter dobrowolny ale podanie ich jest niezbędne do prawidłowego świadczenia usług, mają Państwo prawo wglądu do swoich danych i możliwość żądania uzupełnienia, uaktualnienia oraz czasowego lub stałego wstrzymania ich przetwarzania