Nasze projekty UE

Nasze projekty UE

Działanie 4.2 Produkcja energii z OZE w przedsiębiorstwach

Przedmiotem projektu jest budowa instalacji fotowoltaicznej dachowej o mocy 39,96Kw w oparciu o moduły fotowoltaiczne polikrystaliczne. Dzięki pojętym działaniom Wnioskodawca uniezależni się od zewnętrznego dostawcy prądu (co
przyczyni się don obniżenia kosztów) poprzez dodatkowe źródło wytwarzania energii na własne potrzeby, oraz przyczyni się do ograniczenia emisji gazów cieplarnianych do atmosfery.

  • wartość projektu: – 255 584,16 zł
  • wkład Funduszy Europejskich – 135 064,80 zł

Działanie 3.7 Wzrost Konkurencyjność MŚP RPO WL 2014-2020

SPA ORKANA SP. Z O.O. realizuje projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich „Wsparcie na
finasowanie kapitału obrotowego w związku z pogorszeniem sytuacji przedsiębiorstwa w wyniku
pandemii CONID-19”
Celem projektu jest wsparcie utrzymania działalności gospodarczej przedsiębiorstwa, które
znalazło się w sytuacji nagłego niedoboru w związku z wystąpieniem pandemii COVID-19.
Wnioskodawca ubiega się o dotacje na finasowanie kapitału obrotowego oraz pokrycie kosztów
bieżącej działalności na okres trzech miesięcy.